Výchovy

Zdravotná výchova

Na úseku zdravotnej výchovy organizujeme besedy s odborníkmi a videoprojekcie  pre starších spoluobčanov zamerané na civilizačné ochorenia, srdcovo-cievne a onkologické ochorenia. Rôzne aktivity pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7.apríl), v rámci Týždňa duševného zdravia (október – november) v spolupráci s Poradňou zdravia – RÚVZ. Každoročne pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1.december) pripravujeme podujatia pre stredoškolskú mládež k prevencii AIDS.


 

Estetická výchova

Na tomto úseku pripravujeme tvorivé dielne s praktickými ukážkami maľovania kraslíc a výstavy ľudovo-umeleckých výrobkov  spojených s predveľkonočným obdobím. V predvianočnom období ponúkame praktické ukážky aranžovania vianočných svietnikov a ikebán. 

 

Ekologická výchova

Podujatia ekologickej výchovy sú zamerané na ochranu prírody a životného prostredia. Pri príležitosti  Svetového dňa Zeme pripravujeme kvízy, súťaže a ekologické okienka. V spolupráci s odborníkmi VM v Hanušovciach nad Topľou to budú veľmi zaujímavé besedy a videoprojekcie zamerané na ochranu prírody, monitorovanie netopierov, ochranu dravých vtákov a prírodné krásy regiónu Vranov nad Topľou.