Prevencia

V oblasti prevencie kriminality za úzkej súčinnosti s OR PZ organizujeme besedy a videoprojekcie zamerané na trestnú činnosť detí a mládeže, šikana na školách, súťaže pre žiakov ZŠ „Polícia očami detí“. Na úseku primárnej prevencie drogových závislostí pripravujeme  besedy s odborníkmi, tvorivé dielne, videoprojekcie a vedomostné súťaže zamerané na zdravý životný štýl pre stredoškolskú mládež a žiakov ZŠ. Sú to tiež rôzne aktivity pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31.máj), Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi (26.jún), Týždňa boja proti drogám (november). V rámci celoštátnej výstavy výtvarných prác s protidrogovým zameraním „Prečo som na svete rád/rada“ realizujeme množstvo sprievodných podujatí pre žiakov ZŠ a SŠ. Organizujeme  školenia a semináre pre pedagogických pracovníkov a koordinátorov prevencie na základných a stredných školách. Poskytujeme metodické materiály a metodickú pomoc k tvorbe projektov.