Umelecké slovo a divadlo

Slovo je prejavom myšlienky, prostriedkom komunikácie. V spojení s inými výrazovými prostriedkami sa stáva umeleckým žánrom. Jednotlivé kroky k dosiahnutiu cieľa, či už pri recitácii, divadle alebo literárnom diele vedú k poznaniu histórie, rozvíjajú prirodzený talent, národné povedomie, kultivujú jazyk a reč a budujú zdravé sebavedomie človeka. A to sú atribúty, vďaka ktorým žijú aj v tomto modernom svete a sú stále populárne tradičné súťaže záujmovej umeleckej činnosti:


Hviezdoslavov Kubín

Okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie
Odborným garantom celoštátnej súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Krajské a okresné kolá súťaže organizujú regionálne osvetové strediská.
Okresnú súťažnú prehliadku v okrese Vranov nad Topľou organizuje Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou.
Základné školy súťažia v kategóriách I. - III., stredné školy a dospelí v kategóriách IV. - V. (Aktuálne propozície nájdete v záložke propozície a prihlášky.)
Každoročne sa tejto súťaže zúčastňuje vyše 80 žiakov základných, stredných škôl a odborných učilíšť. Víťazi jednotlivých kategórií nás reprezentujú vo vyšších kolách súťaže.

Termín: marec - apríl
Miesto: HZOS Vranov nad TopľouŠtúrov Zvolen

Okresná súťaž v rétorike
Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania a vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.
Organizátorom celoštátnej súťaže je Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, spoluorganizátormi: Krajská knižnica Ľ. Štúra a Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen. Regionálne a okresné kolá organizujú regionálne osvetové strediská. Vo Vranove nad Topľou je to Hornozemplínske osvetové stredisko.
Súťaž sa uskutočňuje v troch kategóriách: I. kategória: žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ; II. kategória: žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ; III. kategória: študenti stredných škôl (gymnázií, stredných odborných, združených, spojených škôl).

Termín: máj
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou