Tanec

Dominantným podujatím na tomto úseku je celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou ŠAFFOVA OSTROHA v Dlhom Klčove, ktorá okrem konfrontácií tvorivých výsledkov preukázala aj veľký prínos v získavaní autentických materiálov pre dokumentáciu ľudových tancov. K jej úspešnému napredovaniu smerujú aj naše snahy metodicky usmerňovať mladé folklórne kolektívy, jednotlivcov a skupiny.


ĽUDOVÝ TANEC


ŠAFFOVA OSTROHA

Celoštátna súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci.

Vyhlasovateľ súťaže: Národné osvetové centrum Bratislava
Hlavní organizátori: Národné osvetové centrum Bratislava, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Obec Dlhé Klčovo
Termín: každoročne v posledný májový víkend
Miesto – Dlhé Klčovo

Šaffova ostroha je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž sa koná každoročne, je určená deťom, mládeži a dospelým sólistom tanečníkom. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.
Hornozemplínske osvetové stredisko je organizátorom aj krajského kola súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, ktoré predchádza celoštátnemu kolu.


OKRESNÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV 

Vyhlasovateľ súťaže: Národné osvetové centrum Bratislava
Hlavný organizátor: Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
Miesto: MsDK Vranov nad Topľou

Okresná súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov je postupová a koná sa každé dva roky. Hlavným cieľom je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň a viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.


NOSITELIA TRADÍCIÍ

Okresná postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín

Vyhlasovateľ súťaže: Národné osvetové centrum Bratislava
Hlavní organizátori: Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Obec Nižný Hrušov
Miesto: KD Nižný Hrušov

Nositelia tradícií je okresná súťaž a prehliadka folklórnych skupín. Súťaž je postupová, koná sa každé tri roky a je určená všetkým vekovým kategóriám. Podujatie má za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva. Súčasne o vyhľadávanie a rekonštruovanie neznámych alebo menej známych folklórnych tradícií a ich tvorivé spracovanie do scénických výstupov.


HORNOZEMPLÍNSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Hlavní organizátori: Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, Mesto Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou
Termín: každoročne v posledný augustový víkend
Miesto: Tribúna pred MsDK vo Vranove nad Topľou

Vrcholným podujatím v regióne Horného Zemplína sú Hornozemplínske folklórne slávnosti. Cieľom podujatia je objavovať, rozvíjať, ochraňovať a udržiavať kultúrne dedičstvo. Priblížiť krásu ľudového umenia všetkým jeho milovníkom. Vytvoriť konfrontačné prostredie pre prezentáciu národnej kultúry prostredníctvom folklórnych kolektívov z celého regiónu a hosťujúcich kolektívov zo SR a zo zahraničia.


ETNO FEST

Hlavní organizátori: Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, SESO, spol. s. r. o.
Termín: každoročne v prvý júnový víkend
Miesto: Areál Lysá Hora, Vyšný Kazimír

ETNO FEST  je festival tradičnej ľudovej kultúry, ktorý otvára festivalovú sezónu v okrese Vranov nad Topľou. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre prezentáciu tvorby folklórnych kolektívov z okresu, získavanie pre ňu ďalších priaznivcov. Súčasťou ETNO FESTU sú aj sprievodné podujatia ako: GASTRO FEST – ochutnávka tradičných jedál
                              HAND MADE FEST- prezentácia tradičných remesiel
                              ETNO FESTÍK-  venovaný detským návštevníkom


MODERNÝ TANEC

Rovnako populárny  je aj moderný  žáner v ktorom dosahujeme celoslovenské i medzinárodné úspechy prostredníctvom tanečnej skupiny mažoretiek VARANOVIA z Vranova nad Topľou a tanečného klubu DYNO.