Spev

Spevácke zbory v okrese Vranov nad Topľou


ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE SPEVÁCKYCH ZBOROV OZVENA

Združenie speváckych zborov OZVENA má svoje sídlo vo Vranove nad Topľou. Jej vzniku v roku 1994 predchádzala činnosť viacerých speváckych zborov pod spoločným názvom OZVENA pri MsKS Vranov od roku 1980. Od roku 1997 úzko spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou vo Vranove nad Topľou.
V združení OZVENA pracuje 6 speváckych telies celkove so 140 spevákmi. Koncertné zbory OZVENY často účinkujú na festivaloch a zborových podujatiach doma v zahraničí. Zbory sa zúčastnili zborových festivalov a koncertovali vo Fínsku, Estónsku, Srbsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Veľkej Británii, Holandsku, Taliansku, Slovinsku, Španielku, Švajčiarsku, Českej republike a Kanade. Z domácich vrcholných podujatí možno spomenúť účasť na Festivale slovenskej zborovej tvorby v Bratislave, na festivale V.F.Bystrého v Banskej Bystrici, na festivaloch a súťažiach v Martine, Brezne, Prievidzi, Trnave, Košiciach, Prešove a pod.
Kontakt:
Ul. gen. M. R. Štefánika 875
09301 Vranov nad Topľou
Tel.: 0574422849, 0905271374
Email: ozvena@ozvena.sk
                  

KANTILÉNA

Detský spevácky zbor Kantiléna pri ZUŠ A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou bol založený v roku 1970. Jeho prvým dirigentom bol Ľubomír Varínsky. Spevácky zbore Kantiléna pracoval neskôr pod vedením viacerých zbormajstrov, od roku 1986 ho viedla Mária Trochcová. Detský spevácky zbor je súčasťou klavírneho oddelenia. Pravidelne účinkuje na verejných, výchovných koncertoch ZUŠ a kultúrnych podujatiach usporadúvaných mestom Vranov nad Topľou. Spevácky zbor sa zúčastnil viacerých okresných a krajských prehliadok detského zborového spevu, na ktorých sa umiestnil v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Repertoár detského speváckeho zboru Kantiléna je obsahovo a žánrový pestrý. Okrem skladieb a cappella obsahuje skladby tanečného charakteru, ľudové, tanečné piesne, koledy, omše. Korepetítorkou  detského speváckeho zboru Kantiléna je Mgr. Mária Pavolková.
Zbor vedie : Veronika Joneková
Kontakt:
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Ulica A. Dubčeka č. 880
093 01 Vranov nad Topľou
Tel.:057/44 22 302
Email: umelecka880@gmail.com
CIRKEVNÉ SPEVÁCKE ZBORY


Rímskokatolícky spevácky zbor LUMEN

Rímskokatolícky spevácky zbor LUMEN vznikol pri chráme Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou roku 1980. Repertoár zboru je orientovaný výlučne na sakrálne skladby obdobia renesancie, baroka, klasicizmu a romantizmu. Spevácky zbor LUMEN pravidelne účinkuje počas svätých omší v chráme Narodenia Panny Márie. Zúčastňuje sa na ekomenických bohoslužbách, odpustových slávnostiach a na festivaloch chrámových zborov na území mesta a v iných okresoch.
Zbor diriguje Oľga Jakubová.
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vranov nad Topľou - Sever
Námestie slobody 1496
093 01 Vranov n. T.
tel.: 057/4421807
Email: rkfuvvsever@stonline.sk


Miešaný spevácky zbor CHRYSOSTOMOS      

Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor CHRYSOSTOMOS je zborom Gréckokatolíckej cirkvi vo Vranove nad Topľou. Za patróna si vybral sv. Jána Zlatoústeho (sv. Ioana Chrysostoma), konštantínopolského arcibiskupa. Práve on je autorom a zostavovateľom liturgie, ktorú z gréčtiny preložili do staroslovienčiny Konštantín, zvaný Filozof, spolu so svojim bratom Metodom. Zbor vznikol v decembri v roku 1996. Dirigentmi zboru sa stali Anna Maťašová (rod. Kalnassyová) a Eva Fuschová (rod.Vasilenková), ktorá zbor viedla do roku 2002. Potom ju vystriedal Ladislav Sabolčák. Vďaka svojmu bohatému repertoáru je častým hosťom na rôznych cirkevných a kultúrno-spoločenských podujatiach. Vystupoval v mnohých mestách a obciach Slovenska, no jeho spev si už vypočulo aj publikum v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko a Čierna Hora, Taliansko). Spieval pre Slovenský rozhlas i Slovenskú televíziu. Svojím spevom doprevádza liturgie na mnohých odpustových slávnostiach, sviatkoch, ale aj sobášoch či pohreboch. Medzi mnohé popredné úspechy zboru patrí aj získanie 1. pásma s pochvalou poroty a udelením ceny prezidenta SR za 1. miesto v súťaži gréckokatolíckych miešaných speváckych zborov na X. Medzinárodnom festivale duchovných piesní byzantského obradu v Košiciach v roku 2000. Repertoár zboru tvorí predovšetkým kompletné naštudovanie liturgie sv. Jána Zlatoústeho v slovenskom i staroslovienskom jazyku, rad pobožností východného obradu, skladby svetových klasikov, piesne v slovenskom i staroslovienskom jazyku. Svojim účinkovaním sa kolektív zboru snaží odkrývať krásu a duchovné bohatstvo byzantsko-slovanského obradu, dedičstva našich gréckokatolíckych predkov.
Zbor diriguje Anna Maťašová 
Kontakt:
Grécko-katolícky farský úrad
Dobrianskeho 1807
093 01 Vranov n. T.
Tel.: 0904 981 523, www.chrysostomos.sk
Email: chrysostomos@itmodel.sk


Grécko-katolícky zbor P. P. Gojdiča

Skupina nadšencov a vyznávačov najkrajších tradícií, z odkazu sv. Cyrila a Metoda, staroslovienskych liturgických obradov založila v roku 1990 pod vedením o. ThLic. Františka Puciho pri farskom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou - Čemernom zmiešaný chrámový zbor. Na začiatku nemôžeme hovoriť o zbore, skôr o niekoľkých nadšencoch, ktorí chceli spievať. V prvej kronike zboru je napísané, že v prvej polovičke roku 1990 začalo 5 mužov a 15 žien pod taktovkou o. Františka Puciho, vtedajšieho dekana, s pravidelnými nácvikmi. Postupne prichádzali ďalší nadšenci zborového spevu. V júli 1990 sa zbor prvýkrát predstavil na Cyrilo - Metodskej slávnosti ekumenickej jednoty v amfiteátri vo Vranove nad Topľou. Bola to nádherná slávnosť ...
Zbor postupne rástol do kvantity i kvality. Dirigovania sa ujali sestry Mgr. Mária Šandorová, rod. Višňovská a Mgr. Jana Višňovská. V súčasnosti zbor diriguje Mgr. Mária Šandorová. Počet vystúpení na liturgiách, festivaloch a rôznych cirkevných a iných slávnostiach dosiahol počet vyše 400. Počet členov vzrástol z 20 na cca 45. Dnes má zbor 48 členov (stav k 8.1.2016). Zbor postupne spolupracoval so Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou. Spieval v rozhlase liturgie v staroslovenčine a v priamych prenosoch sv. liturgie v slovenskom jazyku. Viackrát mal vstupy v relácii STV "Dobrá zvesť".
Zbor vedie: Mgr. Mária Šándorová
Kontakt:
Gréckokatolícky farský úrad Vranov n.T.
Čemerné, Námestie P. P. Gojdiča 327
Tel.: 0574462966, 0918737539
Email: zbor@zborppgojdica.sk

 

Societas Cantica

Komorný miešaný spevácky zbor Societas Cantica bol založený v marci 1993 z iniciatívy súčasného dirigenta Štefana Eperješiho. Jeho snahou bolo vyplniť medzeru v komorných telesách tohto charakteru v regióne a zoskupiť spevákov amatérov, ktorí by svojimi výkonmi prinášali radosť sebe aj poslucháčom. Dramaturgia zboru je pestrá a zameriava sa na rozmanité hudobné obdobia, predovšetkým na obdobie renesancie a baroka, ale aj klasicizmus, romantizmus a v najväčšej miere hudbu 20. storočia. Neodmysliteľnou súčasťou repertoáru sú aj úpravy ľudových piesní, umelé piesne a spirituály.
Ocenenia:
  • 1. cena na III. ročníku celoštátnej súťaže komorných speváckych zborov v Nových Zámkoch (október 1998),
  • strieborná medaila na medzinárodnom festivale Svátky písní v Olomouci (jún 1999),
  • I. pásmo s pochvalou poroty na VI. ročníku Slávností zborového spevu V. Adamca v Košiciach a Asociácia speváckych zborov Slovenska (ASZS) odmenila náš zbor cenou za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby J. Podprockého (december 1999),
  • II. pásmo v A kategórii – sakrálna hudba a II. pásmo v B kategórii – svetská hudba na medzinárodnom festivale ,,Trnavské zborové dni“ (12. – 14. október 2007),
  • ,,Cena za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby pre miešaný spevácky zbor“ na VIII. Slávnostiach zborového spevu Vojtecha Adamca (20. Október 2007).
  • Zbor reprezentoval Slovensko na podujatí 17 krajín Európskej únie, ktorú organizovalo Slovinsko v Šentvide pri Stični pod názvom ,,Tabor pevskich zborov“ (Open air choir concert) pri príležitosti ukončenia slovinského predsedníctva (21. a 22. Jún 2008). Zbor účinkoval v Českej republike, Poľsku, Slovinsku, Bosne a Hercegovine, Maďarsku, Rakúsku.
Kontakt:
Štefan Eperješi, Sídlisko I. 997
093 01 Vranov n.T.
tel. 0574421807
e-mail: rkfuvvsever@stonline.sk
 
 

Evanjelický spevokol

Od roku 1990 existuje zborový spevokol a do roku 1994 fungoval ako dvojhlasný ženský spevácky zbor. Jeho prvou dirigentkou sa stala učiteľka Mária Jenčková. Vystúpil na viacerých podujatiach aj v rámci seniorátu a podnikol zájazd do nemeckého Baden Baden. Od roku 1995 pod vedením dirigentky Mgr. Gabriely Borošovej účinkoval ako štvorhlasný zmiešaný zbor. Podnikol viacero ciest a od roku 1998 zbor sám usporadúval Medzinárodný ekumenický festival duchovnej piesne RIEKA. Účinkoval v srbských slovenských obciach Kysáč, Pivnica, Kovačica a v Novom Sade. Spieval na Celoslovenskom evanjelickom festivale v Banskej Bystrici, bol pravidelným účastníkom festivalu vo Vyšnom Žipove, na ekumenických slávnostiach vo Vranove, spieval na Dištriktuálnom dni ZD ECAV vo Veľkom Krtíši, v gotickom chráme v Štítniku, v Žiline, Prešove, Bardejove, Očovej atď. Najzvláštnejším miestom jeho účinkovania bol priestor Dóm v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. V súčasnosti zbor vedie zborový farár Mgr. Martin Vargovčák.
Kontakt:
Evanjelický farský úrad Vranov nad Topľou
Štúrova 100
Tel: 057/ 44 610 33
web: http://www.ecavvt.sk