Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.

Zriadovateľ organizácie

 
logo_psk.jpg
 

Anketa

Ktorý druh umenia uprednostňujete ?
 

Počet ľudí on-line

Štatistiky

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes43
mod_vvisit_counterVčera58
mod_vvisit_counterTento víkend470
mod_vvisit_counterTento mesiac1364
mod_vvisit_counterSpolu283408
Tanec

Dominantným podujatím na tomto úseku je celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou ŠAFFOVA OSTROHA v Dlhom Klčove, ktorá okrem konfrontácií tvorivých výsledkov preukázala aj veľký prínos v získavaní autentických materiálov pre dokumentáciu ľudových tancov. K jej úspešnému napredovaniu smerujú aj naše snahy metodicky usmerňovať mladé folklórne kolektívy, jednotlivcov a skupiny.

 

TANEC ĽUDOVÝ

 

ŠAFFOVA OSTROHA

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou

Šaffova ostroha21. ročník

Hlavnými organizátormi sú Národné osvetové centrum Bratislava, Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou a obec Dlhé Klčovo. 

Termín: 24. – 26. máj 2013
Miesto: Dlhé Klčovo

Fotogaléria z predchádzajúcich ročníkov

 

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je:
•    podnietiť umeleckých vedúcich, choreografov a interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného tanečného materiálu
•    podnietiť interpretov k vyhľadávaniu nielen jednotlivých tanečných motívov, ale k vzťahu a zákonitostiam, ktoré sa prejavujú v pôvodných charakteristických motivických väzbách v motivických radoch a postupnostiach v tancoch ich pôvodných nositeľov
•    podnietiť interpretov k dôslednejšiemu naštudovaniu autentického tanca s rešpektom  a úctou k jeho pôvodnej forme i k pôvodným nositeľom                                                                                                 
•    podnietiť interpretov k tvorivému prístupu, k osobitej interpretácii tanečného materiálu a je ho kvalitnému scénickému spracovaniu
•    podnietiť interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k aktívnejšiemu a kvalitnejšiemu tanečnému prejavu
•    odstrániť súťaživosť sólistov tanečníkov s tancami, ktoré sú zjavne časťou väčších rozsiahlejších tanečných kompozícií
•    vytvoriť priestor pre verejnú prezentáciu tanečníkov – sólistov, ktorí nie sú organizovaní vo folklórnych súboroch a skupinách
•    predstaviť tvorivé prístupy tanečníkov v ľudovom tanečnom umení z blízkeho zahraničia
•    zoznamovať verejnosť s hodnotami ľudového tanca, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi.


B.
Priebeh súťaže a prehliadky

Zásady a priebeh súťaže:
     Súťaž je postupová. Základným stupňom je región. V prípade veľkého množstva záujemcov – tanečníkov o súťaž, príslušná  ROS/RKS-ka môže zrealizovať regionálne kolo súťaže. Ak sa v niektorom regióne súťaž neuskutoční pre rôzne príčiny, organizátori krajskej súťaže budú brať do úvahy návrhy príslušných regionálnych osvetových/kultúrnych stredísk. Ak sa však súťaž skutoční,  nemôže postúpiť súťažiaci, ktorý sa na nej nezúčastnil.
     Z každého regionálneho kola postupuje na krajskú súťaž víťaz každej súťažnej kategórie. Odborná porota môže navrhnúť ďalšieho postupujúceho. Je na rozhodnutiu organizátora a vyhlasovateľa či návrh akceptuje.

     Krajské súťaže sa uskutočnia do 14. apríla 2012. Z nich na celoštátnu súťaž postúpia víťazi z každej súťažnej kategórie. Odborná porota môže navrhnúť ďalšieho postupujúceho. Je na rozhodnutiu organizátora a vyhlasovateľa či návrh akceptuje.
(Regionálne a krajské súťaže je možne spájať.)

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť tanečníci:
– ktorí v roku konania súťaže dovŕšia 12 rokov, trvale alebo prechodne bývajúci na
   území Slovenskej republiky
– tanečníci zo zahraničia (vyberá vyhlasovateľ)

Súťažiť môže – sólista, sólistka
                   tanečný pár
                   trojica, pokiaľ to príslušný tanec s pevnou formou vyžaduje
Vek interpretov musí byť v intenciách rokov určených v jednotlivých kategóriách 
Dĺžka súťažného vystúpenia: 2 – 4 minúty (tanečný materiál z územia Slovenskej republiky s výnimkou zahraničných interpretov).

SÚŤAŽIACI BUDÚ ROZDELENÍ DO TÝCHTO KATEGÓRIÍ:

- kategória A – osobnosti slovenského ľudového tanca
          (v rokoch 2013 a 2014 - Vojtech Littva, Liptovské Sliače*) 
    Táto kategória bude rozčlenená na dve časti:
a)    povinná časť: tancovanie podľa Vojtecha Littvu - na základe filmového záznamu NOC Bratislava – čo budeme mať, presná tanečná transkripcia daných tanečných prvkov, motívov a motivických väzieb
b)    Improvizačno-interpretačná časť:
Tanečník resp. tanečný pár si tesne pred tancom vylosuje z x čardášových liptovských  melódií, ktoré mu muzika zahrá v ľubovoľnom počte a poradí. Dôraz sa bude klásť na dokonalé zvládnutie tanečných motívov (motivických väzieb) a ich vhodné využitie v tanečnom prevedení improvizačnou formou. (Tanečníci si musia pripraviť tanec na všetky melódie, lebo dopredu nebudú vedieť, ktoré si pred svojim výstupom vylosujú.) Inšpirovať ich môže sám Vojtech Littva svojím vystúpením na Šaffovej ostrohe v roku 2003.

Tu je záznam: Vojtech Littva – Šaffova ostroha 2003

Súťažiaci v tejto kategórii musia absolvovať obe časti kategórie.

Záznam tanca bude uverejnený na internetovom portáli You Tube,  hudobné podklady budú uverejnené na webových stránkach Národného osvetového centra /www.nocka.sk/ Hornozemplínskeho osvetového strediska /www.osvetavranov.sk/ a obce Dlhé Klčovo /www.dlheklcovo.sk/   (x melódií – demo - mp3, na ktoré Vojtech Littva tancuje).

– kategória B – voľná kategória – interpreti od 16 rokov, ktorí si do súťaže pripravia tanec pôvodných nositeľov ľudových tradícií, alebo tanec podľa interpretov zo „zlatého fondu" Šaffovej ostrohy. Všetci súťažiaci v tejto kategórii musia zaslať upravený videozáznam vo formáte ??? (max. 1,30 min.) pôvodného nositeľa do 17.4.2013  na kontakt. V prípade tanečnej rekonštrukcie tanca je nutné dodať kópiu archívneho zápisu (+ adresa informačného zdroja ). 

– kategória C – tanečníci od 16 do 60 rokov (voľný výber)

- kategória D – tanečníci od 12 do 16 rokov – iba zo Slovenska
Účinkujú v nej i deti súťažiace so Šaffovym tancom. Súťažiaci v roku súťaže nesmie dovŕšiť vek 16 rokov. 

– kategória N – nositelia ľudových tradícií nad 60 rokov + zlatý fond (nesúťažná
   kategória)
Upozornenie! V kategórií N (nositelia ľudových tradícií nad 60 rokov) sa na celoštátnej súťaži predstaví z každej krajskej súťaže jeden, max. 2 páry alebo jednotlivci, ktorých vyberie krajská porota.
Vyhlasovateľ a organizátor má právo pozvať na celoštátnu súťaž aj tanečníkov, nezúčastnených na krajskej súťaži
Vyhlasovateľ môže vybrať do tejto kategórie aj tanečníkov zo Zlatého fondu

– kategória Z – tanečníci zo zahraničia (nesúťažná kat.)
Účastníkov vyberajú vyhlasovateľ a organizátor

Hudobný sprievod môžu tvoriť:

– sólisti inštrumentalisti (akordeón, heligónka, gajdica, gajdy a pod.)
– ľudová hudba (zabezpečuje organizátor celoštátnej súťaže) s možnosťou naštudovať včas zaslaných sprievodných melódií k tancom. V prípade požiadavky je potrebné včas zaslať sprievodnú hudbu (notový zápis, CD, audio nahrávku ) súťažného tanca                     
– vlastná ľudová hudba – na vlastné náklady súťažiacich,
– zvukový nosič CD, MG (na začiatku nahraná súťažná nahrávka)
Hudobný sprievod každého súťažiaceho musí vopred schváliť organizátor.

Kritéria hodnotenia:

a/ objavnosť tanečného materiálu,
b/ vhodnosť výberu tanečného a hudobného materiálu
    - zostavenie a plynulosť výstupu (napr. prevedenie jednotlivých tanečných motívov, väzieb, nástup, predspev,
      tanec ako celok),
    - gradácia,
c/ štýlové zvládnutie tanečného prameňa
    - schopnosť prispôsobiť interpretačné danosti podmienkam predvádzaného tanca a oblasti, z ktorej pochádza,
    - motivická výstavba,
    - zvládnutie jednotlivých motívov,
    - vhodnosť ich zoradenia z hľadiska príbuznosti, náročnosti a gradácie,
    - práca s tanečným motívom (jeho rozvíjania), jej vhodnosť a účelovosť,
d/ technické a výrazové zvládnutie tanca
    - plynulosť, prirodzenosť a presvedčivosť interpretácie,
e/ celkový dojem
    - súhrn všetkých faktorov pôsobiacich na diváka (tanec, hudba, spev, výtvarný prejav),
    - emotívny účinok celého výstupu.

Hodnotenie súťaže a ocenenie:
 
     Súťaž bude hodnotiť odborná porota, ktorú menuje generálny riaditeľ NOC.
     Najlepším  interpretom v jednotlivých kategóriách bude udelený titul laureát. Všetci súťažiaci získajú diplomy a najlepší v každej kategórii vecné ceny.
     Na základe návrhu odbornej poroty najlepšiemu tanečníkovi/tanečnici bude udelená Cena Petra Homolku.
 
Podmienky účasti a finančné zabezpečenie:

Organizátori celoštátnej súťaže súťažiacim hradia cestovné náklady (podľa právnych predpisov), stravovanie a prihláseným ubytovanie.

Toto je adresa na audio a video podklady pre kategóriu A - osobnosti ľudového tanca:
http://www.nocka.sk/ludova-kultura/saffova-ostroha/2013/podklady

 

NOSITELIA TRADÍCIÍ

súťažná prehliadka folklórnych skupín

Folklórna skupina ČaklovPoslaním súťažnej prehliadky je aktivovať folklórne skupiny, vychádzajúc z ich pravidelného pôsobenia. Táto aktivácia súčasne podporuje viaceré ciele Deklarácie UNESCO o ochrane a uchovávaní tradičnej a ľudovej kultúry.


Podujatie má za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva. Súčasne o vyhľadávanie a rekonštruovanie neznámych alebo menej známych folklórnych tradícií a ich tvorivé spracovanie do scénických výstupov.

Podmienky účasti
  • na súťažnej prehliadke sa môžu zúčastniť folklórne skupiny vyvíjajúce svoju činnosť a pôsobiace na území Slovenskej republiky.
  • každá folklórna skupina môže vystúpiť len s jedným programovým výstupom v trvaní od 10 do 20 minút.
  • vylučujú sa programové výstupy, alebo ich časti, ktoré boli predvedené na predchádzajúcich súťažných prehliadkach.

Prehliadka sa organizuje v trojročnej periodicite.


Prihláška [PDF]

Propozície [PDF]Detský folklórny festival
 

Súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, ktorá prezentuje a rozvíja umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských folklórnych súborov.

Poslanie prehliadky

  1. podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove
  2. viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií od ich nositeľov
  3. poukazovať na kontinuitu výchovy a tvorby medzi detskými a mládežníckymi súbormi, na životnosť a vývojaschopnosť detskej tvorby a tým aj jej význam a miesto v národnej kultúre
  4. využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre metodikov regionálnych kultúrnych stredísk, vedúcich súborov i pedagógov základných umeleckých škôl
  5. zachovávať štýlovosť a autenticitu

Súťažná prehliadka sa koná v dvojročnej periodicite.

Prihláška [PDF]

 

Hornozemplínske folklórne slávnosti

Hornozemplínske folklórne slávnostiVrcholným podujatím folklóru v regióne Horného Zemplína sú Hornozemplínske folklórne slávnosti vo Vranove nad Topľou. Program slávností zvyčajne pozostáva zo 4 samostatných programov (sprievod, detský program, program folklórnych skupín z okresu, galaprogram). Poslaním týchto slávností je rozvíjanie a uchovávanie ľudových tradícií.

Termín: folklórne slávnosti sa konajú každoročne v období august - september
Miesto: Vranov nad Topľou

 

 

TANEC - MODERNÝ

 

Moderný tanec 

Rovnako populárny a úspešný je žáner moderných a disco-tancov, v ktorom dosahujeme celoslovenské i medzinárodné úspechy prostredníctvom tanečnej skupiny DYNO z Vranova nad Topľou  a tanečnej skupiny Bociandance Tovarné.

 

 

Novinky z kultúry